Inteligjenca artificiale (AI) dhe inteligjenca njerëzore futen në funksione njohëse si memorie, zgjidhje problemesh, mësim, planifikim, gjuhë, arsyetim dhe perceptim. Të dy këta kanë luajtur pjesë monumentale në përmirësimin e shoqërive.

Sa i përket dallimeve të tyre, AI është një risi e krijuar nga inteligjenca njerëzore dhe është krijuar që të bëjë detyra specifike shumë më shpejt me më pak përpjekje.

Nga ana tjetër, inteligjenca njerëzore është më e mirë në shumë detyra dhe mund të përfshijë elemente emocionale, ndërveprim njerëzor, si dhe vetë-vetëdije në procesin njohës. Diskutimet e mëposhtme hulumtojnë më tej dallime të tilla.

Farë është inteligjenca artificiale?

AI gjithashtu është referuar ndonjëherë si inteligjencë makinerike e cila u themelua si një disiplinë akademike në vitin 1956, që është gjithashtu në të njëjtin vit kur termi "inteligjencë artificiale" u krijua nga John McCarthy. Një konglomeratë e shkencave të tilla si filozofia, neuroshkenca, psikologjia, shkenca kompjuterike dhe ekonomia është thelbësore në hulumtimin e AI për sa i përket imitimit të mënyrës sesi njerëzit përpunojnë informacionin.

Hintze (2016) paraqet katër llojet e mëposhtme të UA: • Lloji I - Makina reaktive

Ky është lloji më themelor i AI pasi është thjesht reaktiv dhe nuk merr në konsideratë përvojat e kaluara. • Lloji II- Kujtim i kufizuar

Për dallim nga makinat reaktive, tipi II përfshin përvojat e kaluara në funksionin e tij. • Tipi III-Teoria e mendjes

Ky lloj thuhet se janë "makinat e së ardhmes" ku ata mund të kuptojnë emocionet njerëzore dhe të parashikojnë se si do të mendonin të tjerët. • Lloji IV - Vetëdija

Si një zgjatje e teorisë së mendjes, studiuesit e AI kërkojnë të zhvillojnë makina të cilat gjithashtu mund të formojnë përfaqësime të vetvetes.

Farë është inteligjenca njerëzore?

Inteligjenca njerëzore karakterizohet nga procese njohëse shumë komplekse siç janë formimi i konceptit, mirëkuptimi, vendimmarrja, komunikimi dhe zgjidhja e problemeve. Ndikohet gjithashtu i ndikuar dukshëm nga faktorë subjektiv si motivimi. Inteligjenca njerëzore zakonisht matet përmes testeve të IQ që zakonisht përfshinë kujtesën e punës, të kuptuarit verbal, shpejtësinë e përpunimit dhe arsyetimin perceptues.

Ndërsa inteligjenca është përcaktuar dhe parë në mënyra të ndryshme, ka pasur teori përkatëse. Këtu janë disa prej tyre:


 • Teoria Triarkike e Inteligjencës (Robert Sternberg)

Inteligjenca është e përbërë nga analiza, kreativiteti dhe prakticiteti.


 • Teoria e Inteligjencës së Shumëfishtë (Howard Gardner)

Eachdo individ zakonisht ka një ndërthurje inteligjence siç janë verbal-gjuhësore, trupore-kinestetike, logjiko-matematikore, vizuale-hapësinore, ndërnjerëzore, intraperonale dhe natyraliste. Gardner sugjeroi inteligjencën ekzistenciale si edhe të zbatueshme.


 • Teoria e PASS (A.R. Luria)

Katër proceset e inteligjencës janë planifikimi, vëmendja, njëkohësisht dhe i njëpasnjëshëm.

Dallimi midis inteligjencës artificiale dhe inteligjencës njerëzore 1. Origjina e AI dhe Inteligjencës Njerëzore

AI është një risi e krijuar nga inteligjenca njerëzore; zhvillimi i saj i hershëm i është besuar Norbert Weiner i cili teorizoi mekanizmat e feedback-ut ndërsa babai i AI është John McCarthy për krijimin e këtij termi dhe organizimin e konferencës së parë për projektet kërkimore në lidhje me inteligjencën e makinerive. Nga ana tjetër, qeniet njerëzore janë krijuar me aftësinë e lindur për të menduar, arsyetuar, kujtuar, etj. 1. Shpejtësia e AI dhe Inteligjencës Njerëzore

Në krahasim me njerëzit, kompjuterët mund të përpunojnë më shumë informacion me një ritëm më të shpejtë. Për shembull, nëse mendja njerëzore mund të zgjidhë një problem matematikor në 5 minuta, AI mund të zgjidh 10 probleme në një minutë. 1. Marrja e vendimeve

AI është shumë objektiv në vendimmarrje pasi analizon bazuar në të dhëna thjesht të mbledhura. Sidoqoftë, vendimet e njerëzve mund të ndikohen nga elemente subjektive të cilat nuk bazohen vetëm në figura. 1. saktësi

AI shpesh prodhon rezultate të sakta pasi funksionon bazuar në një sërë rregullash të programuara. Sa i përket inteligjencës njerëzore, zakonisht ka vend për “gabim njerëzor” pasi detaje të caktuara mund të mungojnë në një pikë ose në tjetrën. 1. Energjia e përdorur

Truri i njeriut përdor rreth 25 vat ndërsa kompjuterët modernë zakonisht përdorin vetëm 2 vat. 1. Përshtatja e UA dhe Inteligjencës Njerëzore

Inteligjenca njerëzore mund të jetë fleksibël në përgjigje të ndryshimeve në mjedisin e saj. Kjo i bën njerëzit të aftë të mësojnë dhe zotërojnë aftësi të ndryshme. Nga ana tjetër, AI merr shumë më tepër kohë për t'u përshtatur me ndryshimet e reja. 1. multitasking

Intelekti njerëzor mbështet multitasking, siç dëshmohet nga role të ndryshme dhe të njëkohshme, ndërsa AI mund të kryejë më pak detyra në të njëjtën kohë pasi një sistem mund të mësojë vetëm përgjegjësi një në një kohë. 1. Vetë-vetëdijes

AI është ende duke punuar në aftësinë e saj në lidhje me vetëdijen ndërsa njerëzit bëhen të vetëdijshëm për veten e tyre dhe përpiqen të vendosin identitetin e tyre ndërsa piqen. 1. Ndërveprimi shoqëror

Si qenie shoqërore, njerëzit janë shumë më të mirë në bashkëveprimin shoqëror pasi mund të përpunojnë informacion abstrakt, të vetëdijësohen dhe janë të ndjeshëm ndaj emocioneve të të tjerëve. Nga ana tjetër, AI nuk e ka zotëruar aftësinë për të marrë sugjerime përkatëse sociale dhe emocionale. 1. Funksioni i përgjithshëm

Funksioni i përgjithshëm i inteligjencës njerëzore është inovacioni pasi mund të krijojë, bashkëpunojë, stuhinë e trurit dhe të zbatojë. Sa i përket AI, funksioni i tij i përgjithshëm është më shumë në optimizim pasi kryen me efikasitet detyra sipas mënyrës se si është programuar.

Inteligjenca artificiale dhe Inteligjenca Njerëzore

Përmbledhja e AI Vs. Inteligjenca njerëzore


 • Inteligjenca artificiale (AI) dhe inteligjenca njerëzore futen në funksione njohëse si memorie, zgjidhje problemesh, mësim, planifikim, gjuhë, arsyetim dhe perceptim.
  AI gjithashtu është referuar ndonjëherë si inteligjencë e makinerisë. Ajo u themelua si një disiplinë akademike në 1956, e cila është gjithashtu në të njëjtin vit kur termi "inteligjencë artificiale" u krijua nga John McCarthy.
  Katër llojet e UA janë makina reaktive, memorie e kufizuar, teori e mendjes dhe vetë-vetëdije.
  Inteligjenca njerëzore zakonisht matet përmes testeve të IQ që zakonisht përfshinë kujtesën e punës, të kuptuarit verbal, shpejtësinë e përpunimit dhe arsyetimin perceptues.
  Disa nga teoritë mbi inteligjencën njerëzore janë inteligjencë e shumëfishtë, triarkike dhe PASS.
  Në krahasim me inteligjencën njerëzore, AI mund të përpunojë informacionin më shpejt duke përdorur më pak energji.
  AI është më objektiv dhe më i saktë se inteligjenca njerëzore.
  Inteligjenca njerëzore është më e mirë në multitasking, adapt, ndërveprim social dhe vetë-vetëdijës sesa AI.
  Funksioni i përgjithshëm i AI është optimizimi ndërsa ai i inteligjencës njerëzore është inovacioni.

Referencat

 • Flynne, James. Farë është Inteligjenca? Kembrixh: Cambridge University Press, 2009. Shtyp.
 • Hintze, Arend. "Të kuptuarit e katër llojeve të AI, nga Robotët Reaktive tek Qeniet Vetëdijësuese". Biseda 14 Nëntor 2016. Ueb. 10 gusht 2018.
 • Muller, John dhe Massaron, Luca. Inteligjenca artificiale për Dummies. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018. Shtyp.
 • Kredia e figurës: https://www.flickr.com/photos/gleonhard/33661760430
 • Kredia e figurës: https://www.maxpixel.net/Artificial-Intelligence-Teknologjia-Futuristic-3262753